Kỹ năng đặc định

Cơ quan hỗ trợ
đăng ký

Cơ quan hỗ trợ đăng ký sẽ thực hiện hỗ trợ toàn bộ theo kế hoạch hỗ trợ lao động nước ngoài có tư cách Kỹ năng đặc định số 1 theo hợp đồng ủy thác hỗ trợ với cơ quan tiếp nhận lao động

● Để trở thành cơ quan hỗ trợ đăng ký thì cần được sự đồng ý của cục trưởng Cục xuất nhập cảnh và lưu trú.

● Cơ quan được phép đăng ký sẽ được đăng ký trong sổ đăng ký các cơ quan hỗ trợ đăng ký và được công bố trên trang chủ của Cục xuất nhập cảnh và lưu trú.

● Thời hạn đăng ký là 5 năm và hết 5 năm cần phải cập nhật lại.

● Cơ quan hỗ trợ đăng ký cần báo cáo theo định kỳ hoặc bất cứ lúc nào nếu được yêu cầu cho cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú.