Kỹ năng đặc định

Hỗ trợ người nước
ngoài sinh sống
như một công dân
Nhật Bản

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nhận thức được tầm quan trọng của toàn cầu hóa và đa dạng hóa, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực để xây dựng môi trường làm việc nơi những lao động người nước ngoài có thể làm việc tràn đầy năng lượng và hăng hái nhất.

 • Thực hiện giao tiếp một
  cách trôi chảy

 • Xây dựng cộng đồng sinh
  sống thoải mái

 • Đảm bảo môi trường làm
  việc thích hợp

 • Khuyến khích tham gia
  bảo hiểm xã hội

※ Dự định xây dựng các “Trung tâm tư vấn cộng sinh đa văn hóa (tên tạm thời)” – là nơi tư vấn, cung cấp thông tin toàn diện về thủ tục hành chính, đời sống sinh hoạt bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau (đặt tại 100 địa điểm trên toàn quốc, hỗ trợ 11 ngôn ngữ)

Nỗ lực hướng tới
việc thúc đẩy tiếp
nhận nguồn lao
động nước ngoài
phù hợp, thuận lợi

● Triệt để loại bỏ các cơ sở môi giới trung gian (cò môi giới) chất lượng kém và thắt chặt các tiêu chuẩn kiểm soát nhập cư thông qua việc tăng cường liên kết với các cơ quan chức năng

● Tăng cường hơn nữa nội dung mô tả trên đơn xin lưu trú nhằm nắm bắt được tình hình các cơ sở môi giới trung gian chất lượng kém

● Nghiêm cấm lập hợp đồng có quy định về thu tiền bảo đảm, tiền phạt vi phạm

● Tiền lương bằng hoặc cao hơn người Nhật

● Hỗ trợ bảo hộ nhà ở và mở tài khoản ngân hàng

● Không được bắt người nước ngoài chịu chi phí hỗ trợ

● Thiết lập các bộ phận giải quyết khiếu nại và tư vấn (hành vi vi phạm nhân quyền, điều kiện làm việc, thay đổi nghề nghiệp, tất cả các vấn đề thông thường trong cuộc sống, chăm sóc y tế, v.v…)

● Có thể thay đổi công việc trong cùng lĩnh vực công việc

Nỗ lực của các
doanh nghiệp

Với việc tiếp nhận nguồn nhân lực người nước ngoài như trên, các cơ sở hạ tầng mang tính thể chế cộng đồng ở Nhật Bản, nói cách khác, là các tổ chức tự quản, công ty, cơ sở giáo dục, tổ chức y tế,... đang góp phần thúc đẩy việc hình thành "Xã hội đồng sáng tạo đa văn hóa".