Kỹ năng đặc định

Chào mừng đến với
Nhật Bản

Nhật Bản - Nơi tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới

Tư cách lưu trú
Kỹ năng đặc định
đã được thiết lập

Chương trình này tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định, có thể làm việc ngay lập tức để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

Để tiếp nhận, chung sống hài hòa với nguồn nhân lực nước ngoài

Dựa trên Luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường tiếp nhận người lao động nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định phương châm cơ bản liên quan đến tư cách lưu trú mới "Kỹ năng đặc định" được áp dụng từ tháng 4 năm 2019 cũng như phương châm vận dụng theo từng lĩnh vực và các chính sách tổng hợp đối với người nước ngoài tại cuộc họp nội các, v.v...

Chính phủ sẽ đi đầu trong việc hoàn thiện nền tảng cơ bản để tiếp đón người nước ngoài đang gia tăng đột ngột với tư cách là "Người sinh sống" như thực hiện đa ngôn ngữ trong các tổ chức công cộng cũng như các cơ sở hạ tầng sinh hoạt, v.v...

Tư cách lưu trú mới và chế độ tiếp nhận

Kỹ năng đặc định số 1

Tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài tham gia công việc đòi hỏi người đó phải có mức độ kiến thức hoặc kinh nghiệm nhất định trong một lĩnh vực công nghiệp cụ thể.

Thời gian lưu trú
Gia hạn theo thời gian 1 năm, 6 tháng hoặc 4 tháng,cộng dồn tối đa là 5 năm
Trình độ kỹ năng
Xác nhận qua bài thi, v.v... (những người đã hoàn thành khóa thực tập kỹ năng số 2 sẽ được miễn thi, v.v...)
Trình độ năng lực tiếng Nhật
Xác nhận qua bài thi, v.v... về năng lực tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống sinh hoạt và công việc
(những người đã hoàn thành khóa thực tập kỹ năng số 2 sẽ được miễn thi, v.v...)
Dẫn theo gia đình
Về cơ bản là không chấp nhận

Đối tượng được hỗ trợ bởi tổ chức tiếp nhận hoặc tổ chức hỗ trợ đăng ký

* Kỹ năng đặc định 2 là tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài tham gia vào công việc đòi hỏi
kỹ năng lành nghề trong một lĩnh vực công nghiệp cụ thể.