ทักษะเฉพาะทาง

หน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

หน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียน ดำเนินการตามแผนการสนับสนุนชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 ตามสัญญาระหว่างหน่วยงานที่เปิดรับ

● เพื่อที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนได้นั้น จะต้องลงทะเบียนกับผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมตรวจคนเข้าเมือง

● หน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้น จะต้องลงทะเบียนบัญชีรายชื่อกับหน่วยงาน และจะถูกประกาศลงบนโฮมเพจของสำนักงานควบคุมตรวจคนเข้าเมือง

● ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน 5 ปี และจำเป็นต้องมีการต่ออายุุ

● หน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนนั้น จำเป็นต้องดำเนินการนำส่งเอกสารประเภทต่าง ๆ ตามระยะที่กำหนด หรือเป็นครั้งคราวไป ต่อสำนักงานควบคุมตรวจคนเข้าเมือง