ทักษะเฉพาะทาง

การสนับสนุนชาวต่างชาติในฐานะที่เป็นผู้อาศัย

ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายและการปรับเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ แต่ละบริษัทกำลังมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานเพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติสามารถทำงานได้อย่างมีชีวิตชีวามากขึ้น

  • ทำให้การสื่อสารดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

  • สร้างชุมชนที่ทำให้ดำรงชีวิตได้ง่าย

  • รักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม

  • ส่งเสริมให้เข้าร่วมสมัครสมาชิกประกันสังคม เป็นต้น

* อยู่ระหว่างวางแผนเตรียมความพร้อมให้มี หน่วยงานประสานงานรวม “ศูนย์วันสต็อปเซ็นเตอร์ (ชั่วคราว)สำหรับให้คำปรึกษาโดยรวมและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยมีหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม” ซึ่งสามารถสนับสนุนข้อมูลภาครัฐ/ให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตทั่วไป (โดยมีถึง 100 แห่งทั่วประเทศ และรองรับได้ 11 ภาษา)

การดำเนินการมุ่งส่งเสริมการเปิดรับบุคลากรชาวต่างชาติได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม

● ขจัดผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้า(โบรกเกอร์)ที่ไร้ศีลธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง โดยการประสานงานร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยกระดับมาตรฐานการตรวจคนเข้าเมืองให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น

● เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดในการยื่นขอใบสถานภาพการพำนักต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าที่ไร้ศีลธรรม

● ห้ามเรียกเก็บเงินประกันรวมทั้งทำสัญญาที่มีการกำหนดเงินค่าปรับ

● ค่าตอบแทนเท่ากับหรือสูงกว่าคนญี่ปุ่น

● การช่วยเหลือด้านการเปิดบัญชีรวมทั้งรับประกันที่พักอาศัย

● จะต้องไม่ให้ชาวต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือเอง

● จัดตั้งหน่วยประสานงานรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษา(การกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน, เงื่อนไขการจ้างงาน, การเปลี่ยนงาน, การใช้ชีวิตทั่วไป, การรักษาพยาบาล เป็นต้น)

● สามารถย้ายสถานที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทเดียวกันได้

การดำเนินงานขององค์กร

การที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการยอมรับบุคลากรชาวต่างชาติในครั้งนี้ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐในชุมชน อย่าง เทศบาลองค์กรสถาบันการศึกษาสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ นั้น มีการผลักดันสนับสนุนรูปแบบของ “สังคมแห่งการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ขึ้นมาได้