ทักษะเฉพาะทาง

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเปิดรับบุคลากร
ชาวต่างชาติใหม่

สถานภาพการพำนัก
“ทักษะเฉพาะทาง”
ได้ถูกกำหนดขึ้น

ระบบในครั้งนี้ กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดรับบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะทางที่พร้อมปฏิบัติงานได้โดยทันที เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงได้

เพื่อการเปิดรับและการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของบุคลากรชาวต่างชาติ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของสถานภาพการพำนักแบบใหม่ “ทักษะเฉพาะทาง” รวมทั้งการแยกประเภทงานในแต่ละสาขา ซึ่งจะกำหนดใช้ในเดือนเมษายนปี 2019 นี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองฉบับแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการวางมาตรการควบคุมต่อชาวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

สถาบันภาครัฐจะส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่มีความหลากหลายทางภาษา เพื่อเปิดรับชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดในฐานะ “ผู้อาศัย”

สถานภาพการพำนักใหม่และโครงสร้างระบบการเปิดรับ

แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1

สถานภาพการพำนักสำหรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องการทักษะที่จำเป็นจะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์อย่างเพียงพอในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

ระยะเวลาพำนัก
ต่ออายุทุกๆ 1 ปี, 6 เดือน หรือ 4 เดือน รวมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
ระดับมาตรฐานของทักษะ
ตรวจสอบโดยการทดสอบ เป็นต้น(สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้รับการยกเว้นการทดสอบ)
ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ตรวจสอบโดยการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตรวมทั้งการปฏิบัติงาน
(สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้รับการยกเว้นการทดสอบ)
การอยู่ร่วมกับครอบครัว
โดยพื้นฐานแล้วถือว่าไม่อนุญาต

เป้าหมายของการสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เปิดรับหรือหน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

* แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2 คือ สถานภาพการพำนักสำหรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องการ
ทักษะที่เชี่ยวชาญชำนาญการในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง