Specified Skilled Worker

Suporta para sa mga residenteng dayuhan sa Japan

Sa ngayon, dumarami na ang mga kumpanya sa Japan na kumikilala sa kahalagahan ng globalisasyon at diversity. Patuloy silang sumisikap na makapagtaguyod ng maayos na lugar ng trabaho para sa mga dayuhan.

  • Pagpalaganap ng maayos na komunikasyon

  • Pagtataguyod ng maayos na komunidad

  • Pagpapanatili ng maayos na lugar ng trabaho

  • Paghihikayat sa pagsali sa Social Insurance

※ Plano magbukas ng “One-stop Center for Multi-cultural Coexistence General Consultation” (higit kumulang 100 na lokasyon sa buong bansa at 11 wika) na naglalayon magbigay ng impormasyon ukol sa pangkalahatang administrasyon at pamumuhay sa Japan gamit ang iba’t-ibang wika.

Pagtataguyod ng wasto at maayos na pamamaraan at pagtanggap ng dayuhang mangagawa

● Pagtanggal ng may masasamang gawain na broker sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga organisasyong may kinalaman dito at pagpapatupad ng mahigpit at striktong batayan ng pagsusuri sa pagpasok sa bansa.

● Paglalagay ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang masasamang gawain ng mga broker sa application para maging residente ng Japan.

● Pinagbabawal sa mga kontrata na may stipulasyon sa pagbabayad ng deposito o paniningil ng penalty dahil ng pagkansela ng kontrata

● Sahod na kapareho o higit pa sa natatangap ng Hapon

● Suporta sa paghahanap ng tirahan at pagbubukas ng bank account

● Ang gastusin sa mga nabanggit na suporta ay hindi sisingilin sa mga dayuhan

● Pagtatalaga ng window para sa konsultasyon at reklamo (paglabag sa karapatang pantao, kondisyon sa trabaho, paglilipat ng trabaho, pangkalahatang pamumuhay, medikal at iba pa)

● Posibilidad ng paglipat ng trabaho sa parehong industriya

Pagtataguyod ng kumpanya

Sa pagtanggap ng Japan ng mga dayuhang mangagawa sinusulong nito ang “Multiculural Co-existence Society” sa larangan ng imprastrakturang institusyunal ng lokal na komunidad tulad ng munisipalidad, korporasyon, institusyong pang-edukasyon, medikal at iba pa.