निर्दिष्ट सीप भएको कामदार

दर्ता गरिएको सहायता संस्थाहरू

दर्ता गरिएका सहायता संस्थाहरूले स्वीकार गर्ने संस्थाहरूसँग समर्थन सवाहरूका सम्झौताहरू समाप्त गर्छन् र निर्दिष्ट सीप भएका कामदारहरूका लागि सहायता योजनामा आधारित रहेर निर्दिष्ट सीप भएका कामदारहरूका लागि सबै सहायता उपलब्ध गराउँछन्(i)।

● दर्ता गरिएको सहायता संस्था बन्नको लागि, संस्थालाई आप्रवासन तथा निवास नियन्त्रण निकायको अधिकारीद्वारा दर्ता गरिएको हुन आवश्यक हुन्छ।

● दर्ता भएका संस्थाहरूलाई दर्ता गरिएका संस्थाहरूको दर्तामा प्रविष्ट गरिन्छ र उनीहरूका नामहरू आप्रवासन तथा निवास नियन्त्रण निकायको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिन्छ।

● दर्ताको अवधि 5 वर्षको हुन्छ र दर्ताको नवीकरण आवश्यक छ।

● दर्ता गरिएका संस्थाहरूलाई नियमित रूपमा र/वा कुनै पनि समयमा आप्रवासन तथा निवास नियन्त्रण निकायको अधिकारीसँग विभिन्न लिखित सूचनाहरू दर्ता गर्न आवश्यक हुन्छ।