ကျွမ်းကျင်လုပ်သား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႀကိဳဆိုပါ၏

ႏိုင္ငံျခားသား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားကို
အလုပ္ခန္႔ထားေပးမည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

ေနထိုင္ခြင့္အရည္အခ်င္းျဖစ္သည့္
ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
ကို အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ပါသည္

ယခုအႀကိမ္စနစ္သည္ လုပ္သားမလံုေလာက္မႈနက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကို ေေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ရွိထားၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအသင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္စြမ္းရည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္သည့္ဗီဇာျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္ခံေပးၿပီး အတူတကြရွင္သန္ေနထိုင္ရန္ အတြက္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားခန္႔အပ္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားေသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒကို အေျခခံကာ 2019 ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အသစ္ျပဌာန္းမည့္ ေနထိုင္ခြင့္အရည္အခ်င္းအသစ္ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သား”ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံဦးတည္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ က်င့္သံုးမည့္ဦးတည္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံျခားသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေထြေထြ တန္ျပန္စီမံခ်က္တို႔ကို လႊတ္ေတာ္စသည္တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘဝအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ရုတ္ျခည္းတိုးပြားလာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို “လူေနမႈဘဝတြင္းရွင္သန္ေနထုိင္သူ” မ်ားအျဖစ္ ႀကိဳဆိုေပးမည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား စီမံျပင္ဆင္ထားရွိေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနထိုင္ခြင့္အရည္အခ်င္းအသစ္ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစနစ္တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံု

ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အမွတ္ 1

အထူးသတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္္၌ အက်ံဳးဝင္သည့္ အသိပညာ သုိ႔မဟုတ္ အေတြ႔အႀကံဳတို႔ အတန္အသင့္ရွိထားရန္လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိးအလုိရွိေသာ လုပ္ငန္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ရည္ရြယ္ေသာ ေနထုိင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း

ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း
1 ႏွစ္၊ 6 လ သုိ႔မဟုတ္ 4 လ ျပည့္တိုင္းသက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္းမ်ား အားလံုးေပါင္းလွ်င္ အမ်ားဆံုး 5 ႏွစ္အထိ
အလုပ္ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္း
စာေမးပြဲမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း(အလုပ္သင္လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲ အမွတ္ 2 ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲကင္းလြတ္ခြင့္ရွိ)
ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစံႏႈန္း
စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္း ကို စာေမးပြဲမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း
(အလုပ္သင္လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲ အမွတ္ 2 ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးသူမ်ားသည္ စာေမးပြဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိ)
မိသားစုအတူေခၚေဆာင္ျခင္း
အေျခခံအားျဖင့္ လက္မခံ

အလုပ္ခန္႔ထားေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္သားအေထာက္အကူျပဳ မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေပးအပ္မည့္အေထာက္အကူမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည္မ်ား

* ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမွတ္ 2 သည္ အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ အက်ံဳးဝင္သည့္ ရင့္က်က္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိး အလိုရွိေသာ လုပ္ငန္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ရည္ရြယ္ေသာ ေနထိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။