Latin America and the Caribbean
Haiti flag
Japan-Haiti Relations

November 15, 2014
Japanese