Latin America and the Caribbean
Haiti flag
Japan-Haiti Relations

April 7, 2015
Japanese